MIRANDA SHOP F/W 2017

Model: Yaz @ New Icon Model Management

M&H: Pamela Segura

______________